Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Απαντήσεις από το Υπ. Οικονομικών και την ΑΑΔΕ στην Ερώτηση του Σταύρου Καλογιάννη για θέματα παραγραφής ΦΠΑ οικοδομικών επιχειρήσεων

Το θέμα της τροποποίησης παραγραφής ΦΠΑ οικοδομικών επιχειρήσεων, είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, με Ερώτησή του (αρ. πρωτ. 7546/19.06.2020) προς τον Υπ. Οικονομικών. Στην απάντησή του ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών Α. Βεσυρόπουλος, διαβιβάζοντας και έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Ε. Σαΐτη, αναφέρει: ”Με τον ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201) και συγκεκριμένα με το άρθρο 39, παράγραφος 5, προστίθενται δύο νέα εδάφια στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. ως εξής:

 «Ειδικά για τα ακίνητα τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς αναστολής της παραγράφου 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο εκπεσθείς, πριν την έναρξη της αναστολής φόρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31, διακανονίζεται κατά τον χρόνο της παράδοσης του κάθε ακινήτου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ρυθμίζεται η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου». Επίσης, με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου του ανωτέρω νόμου προστίθεται παράγραφος 11α μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. ως εξής: «11α. Ο υποκείμενος στον φόρο κατασκευαστής οικοδομών προς πώληση, που παραδίδει ακίνητο υπαγόμενο στην αναστολή της παραγράφου 4α του άρθρου 6, καταβάλλει με έκτακτη δήλωση το φόρο που πρέπει να διακανονιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33, κατά τον χρόνο της παράδοσης του ακινήτου και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.» Περαιτέρω, τα ανωτέρω εξειδικεύονται με την έκδοση των υπ’αριθμ. Α. 1012/23-1-2020 και Α. 1013/23-1-2020 αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Όσον αφορά στο ζήτημα της παραγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 «Επιστροφή φόρου» του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Εάν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρους με το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.
2. Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο χρονικόδιάστημα από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσία.
3. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεωστήτα παραγράφεται κατά το χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.»
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι προβλέπεται η επιστροφή του φόρου από τη φορολογική διοίκηση σε διάστημα 90 ημερών και ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης του φορολογούμενου για επιστροφή φόρου ορίζεται στα πέντε έτη, χωρίς αυτός να μπορεί να διαφοροποιηθεί για μια συγκεκριμένη μερίδα φορολογουμένων. Επιπρόσθετα, ο διακανονισμός αποτελεί υποχρέωση προκειμένου να μην αποτελέσει ο ΦΠΑ πλεονέκτημα και προκύπτει εφόσον ο υποκείμενος επιλέγει την υπαγωγή σε καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ. 
Στο διαβιβαστικό έγγραφο της ΑΑΔΕ ο Γενικός Διευθυντής φορολογικής διοίκησης κ. Ε. Σαΐτης, μεταξύ άλλων, προσθέτει: «Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ασκείται στο χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός και μπορεί να μεταφερθεί για συμψηφισμό ή να αιτηθεί η επιστροφή του μέχρι το χρόνο της παραγραφής όπως ορίζεται από το νόμο. Ο χρόνος αυτός, μέχρι 31.12.2013, οριζόταν στο άρθρο 57 του Κώδικα ΦΠΑ ενώ από την 1.1.2014 ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. εφόσον δεν έχει διενεργήσει εκροές προκειμένου να συμψηφίσει το Φ.Π.Α. των προμηθευτών έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση επιστροφής πριν την παρέλευση του χρόνου της παραγραφής και να του επιστραφεί ο εν λόγω φόρος. Την αίτηση επιστροφής ο φορολογούμενος μπορεί να την υποβάλλει οποτεδήποτε και δεν εξαρτάται από την πώληση του ακινήτου. Η υποχρέωση διακανονισμού αποτελεί μια υποχρέωση [προκειμένου να μην αποτελέσει ο Φ.Π.Α. πλεονέκτημα] η οποία προκύπτει για το φορολογούμενο όταν επιλεγεί, εφόσον το επιθυμεί, την υπαγωγή σε καθεστώς αναστολής ΦΠΑ. Περαιτέρω, ο χρόνος παραγραφής δεν εξαρτάται και δεν επηρεάζει το χρόνο κατασκευής ενός οικοδομικού έργου και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί για μια μερίδα φορολογούμενων».