Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Η εταιρία Β. Καραμπίνας Α.Ε., ζητεί Τεχνικούς Εγκαταστάσεων

Η εταιρία Β. Καραμπίνας Α.Ε., με έδρα στην Πεδινή Ιωαννίνων,ζητεί να προσλάβει:
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Υ Σ  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν
για εργασία σε εγκαταστάσεις εξοπλισμού πτηνοτροφικών και...

χοιροτροφικών μονάδων.
Απαραίτητα προσόντα:
 Δίπλωμα οδήγησης
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοιο αντικείμενο
θα εκτιμηθεί θετικά.
Επικοινωνία με την κα. Γιούλα Καραμπίνα στο 26510 93637 ή στο ykarabina@vkarabinas-sa.gr