Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

Σταύρος Καλογιάννης: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση διαβίβασης των οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών στο ΚΕΑΟ

Απάντησε στη Βουλή ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης για το θέμα της ρύθμισης των ασφαλιστικών εισφορών του 2019, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών, που είχε θέσει επανειλημμένα ο Σταύρος Καλογιάννης. Στην απάντησή του ο κ. Βρούτσης αναφέρει: «Στο άρθρο 29 του Γ’ Μέρους των Λοιπών Διατάξεων του νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και ...
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.», η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄73) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 30.9.2020». Η ανωτέρω διάταξη αφορά τους οφειλέτες που είχαν ήδη ολοκληρώσει το 1ο στάδιο (υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ) και ανέμεναν την διαβίβαση των οφειλών τους στο ΚΕΑΟ. Για τους ανωτέρω, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ (2ο στάδιο) από 23/5/2020 σε 30.09.2020». Σχολιάζοντας την απάντηση του Υπουργού, ο Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε Η Κυβέρνηση έχει δείξει, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη, με κάθε δυνατό τρόπο, της αγοράς και της εργασίας. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών οι οποίοι, αντικειμενικά, αδυνατούν να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του 2019. Ενώ λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δυστυχώς τα Ταμεία καθυστερούν αδικαιολόγητα να διαβιβάσουν στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) τις οφειλές, ώστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες να μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.