Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020

ΠΡΕΒΕΖΑ-Κρατικές ενισχύσεις για παράκτιους αλιείς

Η ΔΑΟΚ Πρέβεζας-Τμήμα Αλιείας ενημερώνει τους αλιείς του Νομού μας ότι εκδόθηκε η αριθμ. 94/165904 (ΦΕΚ 2648/Β/2020) ΚΥΑ με την οποία θεσπίστηκε καθεστώς για χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους παράκτιους αλιείς όλης της χώρας. Δικαιούχοι είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν επαγγελματική άδεια σε ισχύ. Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:


- Για σκάφη με ολικό μήκος μέχρι 5,99μ ενίσχυση 800 ευρώ ανά σκάφος
 -Για σκάφη με ολικό μήκος από 6,00μ μέχρι 11,99μ ενίσχυση 1200 ευρώ ανά σκάφος
 -Για σκάφη με ολικό μήκος από 12,00μ μέχρι 14,99μ ενίσχυση 3500 ευρώ ανά σκάφος
 -Για σκάφη με ολικό μήκος ίσο η μεγαλύτερο των 15,00μ ενίσχυση 4000 ευρώ ανά σκάφος Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αιτήσεις στο ΟΣΠΑ αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http//portal.alieia.minagric.gr
Η ψηφιακή εφαρμογή έχει τεθεί σε λειτουργία και θα είναι ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 14:00, στα τηλέφωνα: 210 928 71 45-210 92871 72- 210 928 71 49 ή
στα email: aergolavou@minagric .gr και syg107@minagric.gr