Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας αναβαθμίζει τον οδοφωτισμό σε LED

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας, αποφάσισε τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών LED και κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 277.500 € με ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 223.790,32) και θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Το έργο αφορά στην αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας με την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού και διακοσίων τριάντα (230) φωτιστικών σωμάτων με σύστημα φωτεινών πηγών τεχνολογίας LED και ελεγκτή φωτιστικού για το σύστημα τηλεδιαχείρισης.
Όλα τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενους ιστούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικά δίκτυα.Συγκεκριμένα τα εκατόν δέκα τρία (113) από αυτά θα είναι με βραχίονα κατάλληλα για οδοφωτισμό (για την παραλιακή οδό Αγ. Αποστόλων - Εθν. Αντιστάσεως - 28ης Οκτωβρίου), τα εκατόν πέντε (105) θα είναι κρεμαστού τύπου κατάλληλα για αστικούς δρόμους (για την οδό Κύπρου και τις παρόδους της) και τα δώδεκα (12) θα είναι τύπου κορυφής κατάλληλα για πλατείες και πεζόδρομους (για την κεντρική παιδική χαρά επί της παραλιακής οδού Εθν. Αντιστάσεως).