Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020

Θεσπρωτία: Δημιουργήθηκε Επαγγελματικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός

Εγκρίθηκε η καταχώρηση του εγκεκριμένου καταστατικού του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΩΡΙΣ», με έδρα την Ηγουμενίτσα Νομού Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό και την αποστολή επικυρωμένου αντιγράφου του εγκεκριμένου καταστατικού με την...
ημερομηνία καταχώρησής του στην εποπτεύουσα αρχή (Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) εντός ενός (1) μηνός από την καταχώρηση, με την επιμέλεια της Γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 18 του ν.4384/2016. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Ηγουμενίτσα στις 30/01/2020 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση.