Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

Άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων προτείνει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων

Μέτρα για την άμεση διασφάλιση της ομαλής ρευστότητας στην αγορά, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19, κατέθεσε η διοίκηση του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), με σημερινή επιστολή της προς τους συναρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς, τον διοικητή και τους υποδιοικητές της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) και το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, η...
διασφάλιση άμεσης ρευστότητας έχει ως σκοπό την πληρωμή προμηθευτών εξωτερικού και εσωτερικού και λοιπών υποχρεώσεων, ενώ με τα προτεινόμενα μέτρα «αξιοποιείται με το βέλτιστο τρόπο η παρεχόμενη από την ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) συμπληρωματική ρευστότητα και το Ελληνικό Δημόσιο χρησιμοποιεί στοχευμένα με εξαιρετικό τρόπο τις εγγυήσεις του».

  Για τις μεταχρονολογημένες επιταγές 
Αναλυτικότερα, η πρώτη πρόταση του ΣΕΒΕ αφορά τις μεταχρονολογημένες επιταγές σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι όταν οι επιταγές αυτές έχουν «συρθεί» στην τράπεζα ή σε factoring προς προεξόφληση και ο κομιστής έχει λάβει ήδη χρηματοδότηση. Σε αυτή την περίπτωση ο ΣΕΒΕ προτείνει μια παραλλαγή του factoring επιταγών χωρίς αναγωγή, όπου τον ρόλο της ασφάλισης πίστωσης αναλαμβάνει μέσω εγγύησης το Ελληνικό Δημόσιο. «Η πρότασή μας είναι το ποσό των επιταγών, εφόσον έχουν διακινηθεί πριν τις 30/03/2020 (...), στην περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου του εκδότη, εφόσον υπάγεται στους πληττόμενους ΚΑΔ, να χρηματοδοτείται από την τράπεζα ή το factoring προς τον εκδότη, ως κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα μέσω ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, διάρκειας έως τριών ετών και με περίοδο χάριτος κεφαλαίου το πρώτο έτος, με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και επιτόκιο 0,5% και να μην ζητείται η κάλυψή του από τον δανειοδοτηθέντα κομιστή» διευκρινίζεται. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν οι μεταχρονολογημένες επιταγές βρίσκονται εις χείρας του τελευταίου αποδέκτη, ο οποίος θα είναι ο κομιστής τους στην τράπεζα την ημερομηνία λήξης. «Η πρότασή μας», υπογραμμίζεται στην επιστολή, «είναι οι επιταγές, εφόσον έχουν διακινηθεί πριν τις 30/03/2020 (...) να εμφανίζονται προς είσπραξη στην ημερομηνία λήξης από τον κομιστή-τελευταίο οπισθογράφο. Στην περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου του εκδότη, εφόσον υπάγεται στους πληττόμενους ΚΑΔ, το ποσό να χρηματοδοτείται από την τράπεζα προς τον εκδότη», με τους όρους που ισχύουν και για την πρώτη περίπτωση.

  Για τις χρηματοδοτήσεις μέσω factoring
 Η δεύτερη πρόταση του ΣΕΒΕ έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση μέσω εγχώριου factoring με αναγωγή από εκχώρηση απαίτησης με τιμολόγια. «Εφόσον η απαίτηση έχει εκχωρηθεί και η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε πριν τις 30/03/2020 και τα εκχωρηθέντα τιμολόγια δεν μπορούν να πληρωθούν στη συμφωνηθείσα ημερομηνία, διότι ο ΚΑΔ του εκδότη τους είναι πληττόμενος από την κρίση, τότε (προτείνουμε) το ποσό να χρηματοδοτείται είτε από το factoring απευθείας είτε από την τράπεζα προς το factoring για τον εκδότη των τιμολογίων ως κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα» και πάλι με τους παραπάνω όρους, επισημαίνεται στην επιστολή.

  'Αμεση επιστροφή του 90% του πιστωτικού ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων
 Η διοίκηση του ΣΕΒΕ ζητά, τρίτον, την άμεση επιστροφή του 90% του πιστωτικού ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί έως την 31/03/2020 με συμψηφισμό φορολογικών υποχρεώσεων (το υπόλοιπο 10% να καταβληθεί μετά τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου). Οι υπόλοιπες προτάσεις του ΣΕΒΕ αφορούν τις συμβάσεις-συμφωνητικά χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτου ή άλλου πάγιου εξοπλισμού, καθώς και τα συμφωνητικά μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων, που έχουν συναφθεί προ 15/03/2020._