Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: Διπλή συνεδρίαση αύριο για το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 του άρθρου 74 του...
Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018)για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα και μοναδικό θέμα:
Ψήφιση ολοκληρωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Φιλιατών και του Νομικού προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ του έτους 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Επίσης:
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

2. Έγκριση πρωτόκολλου παραγραφής αξιώσεων προμηθευτών λόγω παρέλευσης πενταετίας και διαγραφής μη νόμιμων δαπανών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

3. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

4. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου . Προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής τους για το έτος 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

5. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Δ΄τριμήνου 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

6. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Α΄τριμήνου 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

7. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2020.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

8. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2020. (άρθρο 32 Ν.1080/80).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

9. Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 91403/20.12.2019 απόφασης ένταξης της πράξης "Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Φιλιατών" στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ".
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππά Σπυρίδων

10. Επιτροπή Ελέγχου κοινόχρηστων χώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ"
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

12. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες για το έτος 2020.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

13. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων .
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

14. Παραχώρηση χρήσης μη λειτουργούντος Σχολείου στην
<<ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ >> που βρίσκετε στο συνοικισμό Αχούρια της κοινότητας Κεραμίτσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

15. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Φοινικίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλ

16. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Ασπροκκλησίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλη

17. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Σμέρτου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλη

18. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Κώτσικας της κοινότητας Πλαισίου για εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού τηλεπικοινωνιών (για υπηρεσία κινητής – σταθερής Τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλ

19. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Ραγίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλ

20. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας έκτασης 12,313 στρ. στη Δημοτική Κοινότητα Φιλιατών για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλ

21. Συζήτηση επί της προτάσεως της Κοινότητας Φιλιατών με θέμα: <<Εμποροπανήγυρι>>
Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παππά – Μάλλιου Ουρανία Πανταζάκος Μιχάλη