Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Εθνική διάσκεψη με τίτλο «Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Διαχείρισης Θαλάσσιων Καταιγίδων»

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, Αίθουσα Εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου διοργανώνει την Εθνική Διάσκεψη του Δικτύου του Έργου I-STORMS «Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Διαχείρισης Θαλάσσιων Καταιγίδων», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΜΠΒ ΙΙ, καθώς και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, στο πλαίσιο συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Interreg V-B Adriatic-Ionian 2014-2020 (ADRION)»...
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, με ώρα έναρξης 11:00 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ναπολέοντος Ζέρβα 2, Ιωάννινα). Στόχος του Έργου I-STORMS είναι η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την ενίσχυση καινοτόμων πολιτικών και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για τη προστασία και πρόληψη της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου από έκτακτες καταστάσεις που προκαλούνται από θαλάσσιες καταιγίδες, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, δεδομένων και προγνώσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, βελτιώνοντας τις ικανότητές τους όσον αφορά στις διαδικασίες έγκαιρης προειδοποίησης και πολιτικής προστασίας, σε συμφωνία με το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Π.Ε.Δ. Ηπείρου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των πεπραγμένων του Έργου I-STORMS προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ενώ παράλληλα θα
πραγματοποιηθούν δύο (2) Εκπαιδευτικά Εργαστήρια. Τα εργαστήρια θα παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας Open I-STORMS, καθώς και της πλατφόρμας I-STORMS Web Ιntegrated System (IWS), που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Έργου, σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες και προειδοποιήσεις για φαινόμενα θαλάσσιων καταιγίδων στην περιοχή Αδριατικής - Ιονίου.
Οι υλοποιηθείσες δραστηριότητες του Έργου I-STORMS συνεισφέρουν στη μείωση του κατακερματισμού της τεχνογνωσίας και των δεδομένων, προκειμένου να αυξηθεί η ακρίβεια και η
αξιοπιστία των προγνώσεων που αφορούν τις θαλάσσιες καταιγίδες και κατά συνέπεια να αυξηθεί η
ετοιμότητα των παράκτιων περιοχών της Αδριατικής και του Ιονίου σε σχέση με την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.