Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Έργων του ΟΛΗΓ απαντάει στον κ. Μπαλαούρα για το έργο της παραλιακής

Mε την υπ’ αριθμ. 146/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., έγινε οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο: «Επέκταση των έργων Οδοποιίας παραλιακής οδού από το τέλος των έργων της Β΄ Φάσης έως τον κόμβο Πάργης» ( προϋπολογισμού 813.008,13 € πλέον Φ.Π.Α. - Διακήρυξη 5236/5-07-2019) στην ...
εταιρεία ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. με έκπτωση 56,01% και αμοιβή το ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εννέα λεπτών (357.631,09€), συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων 15% (45.188,82€) και της αναθεώρησης (11.183,50€). Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων η Διευθύνουσα Υπηρεσία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. απαντά μέσα στο προβλεπόμενο από την νομοθεσία διάστημα στα αιτήματα που υποβάλλονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εκάστοτε αναδόχου εταιρείας. (στην περίπτωση σας ο κ. Π. Ρετζέλος). Δυστυχώς δεν μπορούμε αλλά ούτε δικαιούμαστε να εισερχόμαστε στις ανησυχίες και στους προβληματισμούς του οποιουδήποτε μικρού ή μεγάλου μετόχου της κάθε εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση θα ήθελα να σας επισημάνω ότι :
 1. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έως τώρα έχει απαντήσει άμεσα και έχει ικανοποιήσει το σύνολο των γραπτών αιτημάτων του νομίμου εκπροσώπου σας που αφορούν την σύμβαση, μετά από σχετικές εισηγήσεις του μελετητή του έργου.
 2. Ουδέποτε έχουν υποβληθεί σε εμάς από τον νόμιμο εκπρόσωπο σας νέα αιτήματα σχετικά με τις συμβατικές εργασίες, που χρήζουν αντιμετώπισης, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα , όπως αόριστα αναφέρετε, στην εκτέλεση του έργου.
 3. Χαιρόμαστε που οι συμπολίτες μας σας συγχαίρουν για το έργο αλλά σας διαβεβαιώνω ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι ( Επιβλέπουσα Υπηρεσία , μελετητές και λοιπά στελέχη της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) που πασχίσαμε και εξακολουθούμε να προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού έως σήμερα για την υλοποίηση του, επιθυμούμε περισσότερο την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του πραγματικά δύσκολου αυτού έργου πάρα την επευφημία και την αναγνώριση. Τέλος σας γνωρίζω ότι παραμένουμε στην διάθεση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας σας για οποιοδήποτε αίτημα αφορά στο συγκεκριμένο έργο.

 Για την Διεύθυνση Έργων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
 Αναστάσιος Ευστρατίου
 Πολιτικός Μηχανικός - Msc Προϊστάμενος Διεύθυνσης Έργων