Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ-Το τεχνικό πρόγραμμα και ο μύλος Σουλίου, στο αυριανό δημοτικό συμβούλιο Σουλίου

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή στις 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με μοναδικά θέματα την αποκατάσταση του μύλου Σουλίου και το τεχνικό πρόγραμμα:
Πιο συγκεκριμένα τα θέματα:

Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΦΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011307242 στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανόμενων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσειών, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου- μύλοι, γεφύρια)(κωδ. ΟΠΣΑΑ 19.2.4.5_1/Μ2998829)».
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2020.