Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: Συνεδριάζει το απόγευμα η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει για πρώτη φορά η νέα επιτροπή διαβούλευσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Σουλίου στις 15 Δεκεμβρίου , ημέρα Kυριακή και ώρα 18:00, για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης: ...
ΘΕΜΑ 1ο: «Γνωμοδότηση για το τεχνικό πρόγραμμα έργων του Δήμου Σουλίου για το έτος 2020 ».
ΘΕΜΑ 2ο: «Γνωμοδότηση για το υπό σύνταξη προσχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2020».
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα 16/12/2019 και ίδια ώρα), οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 ).