Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ- Απο την Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου, για την επέκταση των υπηρεσιών της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας , στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας ασθενών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041881 και «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής Υπηρεσίας από την Κινητή....
Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044928 οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος», Άξονας προτεραιότητας: 5 «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο.
 Καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων εργασίας :
 Α. Για την πράξη «Λειτουργία κλιμακίου για την παροχή Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας ασθενών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας» ΚΩΔ.ΟΠΣ 5041881
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α1. Ψυχίατρος μία (1) θέση Εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου Α2. Ψυχολόγος μία (1) θέση Εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου Α3. Νοσηλευτής ΤΕ μία (1) θέση Εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου Α4. Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ ή ΤΕ μία (1) θέση Εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου Β. Για την πράξη «Λειτουργία κλιμακίου για την παροχή Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας» ΚΩΔ ΟΠΣ 5044928
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β1. Παιδοψυχίατρος μία (1) θέση Εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου Β2. Ψυχολόγος μία (1) θέση Εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου Β3. Ειδικός Παιδαγωγός ΠΕ μία (1) θέση Εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου Β4. Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ ή ΤΕ μία (1) θέση Εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου ΕΔΡΑ Η έδρα των υπηρεσιών θα είναι στα Ιωάννινα στην οδό Θ. Πασχίδη 54.
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τίτλος σπουδών για την ειδικότητα που ζητείται.
 Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας ( αφορά τις θέσεις Α1, Β1) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ( αφορά τις θέσεις Α1, Β1) Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο ( αφορά τις θέσεις Α1, Β1) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (αφορά όλες τις θέσεις εκτός της Β3) Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας κατ’ ελάχιστο. (αφορά όλες τις θέσεις)
 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : • Η Αποδεδειγμένη συναφής εργασιακή εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. • Η Επιστημονική δραστηριότητα • Ο Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Ψυχικής υγείας • Η Πιστοποιημένη γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας
 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν : Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αφορά τους άνδρες υποψήφιους) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν σε φάκελο στην έδρα της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η., Θ. Πασχίδη 54, Ιωάννινα, από την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 έως και την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, ώρες 09:00 έως 14:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση (το έντυπο το αναζητάτε στο www.epropsi.gr ή στην έδρα της Εταιρείας) Αντίγραφα των απαραίτητων προσόντων Αντίγραφα των πρόσθετων προσόντων Βιογραφικό σημείωμα* Οι φάκελοι των αιτήσεων, που θα αποσταλούν ταχυδρομικά, γίνονται δεκτοί εφόσον φέρουν σφραγίδα ταχυδρόμησης έως την 14/11/2019, ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης.
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-14:30 στο τηλέφωνο 26510-33532, Υπεύθυνη για πληροφορίες : Κοντοδήμου Γεωργία