Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Τη Δευτέρα 02-12-2019 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως κόμβο Ζαγορίου – Εγνατίας Οδού», προϋπολογισμού 1.700.000,00 € με ΦΠΑ. 2. Κατακύρωση ....
του αποτελέσματος της από 30-08-2019 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού 758.000,00 € με Φ.Π.Α.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με την 5η επαρχιακή οδό Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 138.000,00 € με ΦΠΑ. 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας – Κάτω Λαψίστα – Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του από 22-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-07-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Υφιστάμενης Στέγης και Εγκατάσταση Νέου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 543.833,93 € με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση του από 28-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 28-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού στην οδό σύνδεσης Καναλακίου με Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 367.000,00 € με ΦΠΑ. 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ.
 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάσταση προσφύγων στην Κατσικά», προϋπολογισμού 104.500,00 € με ΦΠΑ. 9. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς – Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 288.000,00 € με ΦΠΑ.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., μέχρι την 31-12-2019. 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2020. 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2020.
13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη διακλάδωση Βράχου», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ-ΒΑΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ», μέχρι την 16-04-2020. 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Άνω Καλεντίνη – Διχομοίρι στη θέση Μαραθόρεμα», αναδόχου «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2019. 15. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την μελέτη “Αποκατάσταση Μουσουλμανικού Τεμένους (Τζαμί Καλούτσιανης)”».
16. Διόρθωση στο ορθό, των αριθμ. 20/1566/26-06-2019 και 25/1935/08-08-2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς», προϋπολογισμού 3.750.000,00 € με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 890/2019 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στον προσυμβατικό έλεγχο του έργου.
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση διαχωριστικής γραμμής Μετσόβου – Μηλιάς (προμήθεια υλικών)». 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδών στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης Κεντρικών Τζουμέρκων (προμήθεια υλικών)».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύων του ΟΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου «Οδός Σταύρου Νιάρχου». 20. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-08-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Λίππα - Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού 220.000,00 € με Φ.Π.Α. 21. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-09-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα 41ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
22. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-10-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ. 23. Έγκριση του από 26-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Κρυόβρυσης ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 30.450,00 € με Φ.Π.Α.
24. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Τύρια-Κερασέα», προϋπολογισμού 380.000,00 € με ΦΠΑ.
25. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού 187.000,00 € με ΦΠΑ.
26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιπλημμυρική προστασία περιοχής γέφυρας Παπίγκου στο Βοϊδομάτη ποταμό», αναδόχου εταιρείας «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», μέχρι την 31-01-2020.
27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολισθέντων κατάντι πρανών για την προστασία των κατοικιών στο Σακελλαρικό της ΠΕ Ιωαννίνων», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, μέχρι 30-02-2020.
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου και σύνδεση με εθνική οδό στα όρια του Δ.Δ. Λαψίστας (προμήθεια υλικών)». 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας παραπλεύρως της Εγνατίας στην περιοχή Ελευθεροχωρίου (προμήθεια υλικών)».
 30. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/27-11-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
31. Έγκριση του Πρακτικού Νο4/19-11-2019 της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το διάστημα από 11-09-2019 έως 31-08-2021, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021) προϋπολογισμού 7.539.336,50 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ.
 32. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 26-07-2019 (αριθμ. καταθ.: 2078/2019) αίτηση ακύρωσης που συνοδεύεται από αίτηση αναστολής, των Βασιλικής και Ιφιγένειας Κατσάνου για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 7/31/09-05-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
33. Έγκριση παραίτησης από ένδικο μέσο (αίτηση ακύρωσης), ενώπιον του ΣτΕ, έγκριση άσκησης παρέμβασης υπέρ του κύρους πράξης, ενώπιον του ΣτΕ και έγκριση δαπανών για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες ενέργειες προστασίας της περιοχής Κορύτιανη στον Καλαμά προς αποφυγή πλημμυρών». 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της ημερίδας με θέμα «Δικαιώματα ατόμων με αναπηρία», από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) – Παράρτημα Ηπείρου. 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρίες, από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Α.με.Α. «ΚΥΨΕΛΗ» Ιωαννίνων.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης 8ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΘΛΗΤΩΝ U14, στις 27-30 Δεκεμβρίου 2019 στην Κόνιτσα.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση παραδοσιακής πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Μορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Νεοχωρόπουλου «Δουρούτη», στις 07-12-2019. 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Δείπνο στο Σκοτάδι» με την Λέσχη Λάιονς Ιωαννίνων «Σελλοί».
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προβολή των χιονοδρομικών κέντρων της Ηπείρου, στο portal xionodromica.gr. 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό TRAVEL. 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδηλώσεις της ΕΝΠΕ στην Αθήνα, το διάστημα 14-21/12/2019.
43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων για την έκθεση BIOFACH, που διοργανώνεται στη Νυρεμβέργη. 44. Έγκριση διοργάνωσης ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα: «Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων» της Περιφέρειας Ηπείρου, με την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία, και έγκριση σχετικών δαπανών.
45. Έγκριση μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Λάμπρου Αλκιβιάδη στην Αθήνα από 29/11 έως 01-12-2019, προκειμένου να παραβρεθεί σε συναντήσεις που αφορούν θέματα της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Πολιτισμού & Αθλητισμού και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)». 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών και διευθέτηση ροής ρέματος από πηγές Αώου προς Γρεβενίτι (παροχή υπηρεσιών)».
48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αναχώματος και καθαρισμός κοίτης για την προστασία ιδιοκτησιών στα όρια του Δ.Δ. Μηλιάς (παροχή υπηρεσιών)». 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων και διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας που χρησιμοποιούν παραγωγικές μονάδες στα Δ.Δ. Σκαμνελίου και Λάιστας (παροχή υπηρεσιών)». 50. Έγκριση του από 19-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-11-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού 18 στις θέσεις Μακρύκαμπο, Καρκαβελέικα», προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
51. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας στο δρόμο πρόσβασης στην Ιερά Μονή Ροβέλιστας από επαρχιακή οδό 12 (κατασκευή σαρζανέτ)», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ. 52. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση–αποκατάσταση της ΕΟ αρ. 19 από Κουκούλια – Γουριανά – Ρωμανός – Κάτω Γραικικό – Μακρύκαμπος», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ,» μέχρι την 30-03-2020. 53. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα από 9 έως 12-12-2019 προκειμένου να παρακολουθήσει τις εργασίες του Πανελλήνιου Συνέδριου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2019, με τίτλο «Η Προτεραιοποίηση των Επιλογών στην Υγεία και την Ιατρική Περίθαλψη». 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έργο της Π.Ε Άρτας. 55. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/25-11-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2020 και 2021, συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ 354.645,46 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 56. Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2020.
 57. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 197/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεσή της. 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες λόγω πλημμύρας στην περιοχή Ράχη Άρτας (προμήθεια υλικών)». 59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθέτων οδών πρόσβασης με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς αποφυγή ατυχημάτων (προμήθεια υλικών)».
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για: α) για καθαρισμό ρεμάτων στην περιοχή Λίστα Φιλιατών καθώς και τεχνικών έργων επί της επαρχιακής οδού προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, β) για καθαρισμό φράγματος ποταμού Καλαμά από κορμούς δέντρων και φερτά υλικά για την απρόσκοπτη λειτουργία του καθώς και για αποφυγή πλημμυρών, γ) για καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Αμπελιών Δήμου Ηγουμενίτσας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, δ) για καθαρισμούς επαρχιακού δικτύου από φερτά υλικά στην περιοχή Σεβαστού - Αμπελιάς Δήμου Σουλίου και καθαρισμός ρέματος. 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα αντλίας και της γεωθερμίας του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στο κεντρικό, επαρχιακό, οδικό δίκτυο από Φιλιάτες-Πόβλα-Τσαμαντάς-Βροσύνα». 63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Δυμοκάστρου (προμήθεια υλικών)». 64. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις στα Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Παιδείας & Θρησκευμάτων από 28-11 έως 01-12-2019 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 65. Έγκριση 3ης τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2019-2020.
66. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2019. 67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τεχνικών στην οδό προς Ι.Μ. Λεκατσά (προμήθεια υλικών)».
 68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες απομάκρυνσης κατολίσθησης και στήριξης πρανών στην ευρύτερη περιοχή της Λούτσας (παροχή υπηρεσιών)».
69. Έγκριση η’ Τροποποίησης της κατανομής για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000001.