Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 78 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν), στην ...
αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020 (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
2.Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ- Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) της Περιφέρειας Ηπείρου, οικονομικού έτους 2020 . (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)