Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

ΑΡΤΑ- Παράταση για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών

Θα θέλαμε να ενημερώνουμε τους δημότες της Άρτας ότι δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30.09.2019 τεύχος Α’): «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» με την...
παρ. 2 του άρθ. 6 της οποίας αντικαθίσταται το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73) και δίνεται παράταση στην προθεσμία της υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους έως 31 Δεκεμβρίου 2019.
 Επιπλέον με την παρ.1 του άρθ. 6 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α’ 73), και στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29 Νοεμβρίου 2019. Υπενθυμίζουμε ότι με την εν λόγω ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού να ρυθμίζουν και να καταβάλλουν τις οφειλές του (που θα έχουν βεβαιωθεί μέχρι 29-11-2019) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής : Με εφάπαξ εξόφληση απαλλαγή 100%
 Από 2 έως 24 δόσεις απαλλαγή 80% Από 25 έως 48 δόσεις απαλλαγή 70% Από 49 έως 72 δόσεις απαλλαγή 60% Από 73 έως 100 δόσεις απαλλαγή 50% Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2019 και η καταβολή της 1ης δόσης ή του συνολικού ποσού εφόσον πρόκειται για εφ’ άπαξ.