Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

Εκδόθηκε η απόφαση για δωρεάν σίτιση φοιτητών

Ο φοιτητής που επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση, υποβάλλει εντός των οριζόμενων προθεσμιών ....
από την Λέσχη ή το Ίδρυμα, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, αίτηση για τη δωρεάν σίτισή του.
Οι φοιτητές θα πρέπει να κοιτάξουν τις προϋποθέσεις για την δωρεάν σίτιση.