Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Εγεννήθη «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου»

Με απόφαση που έλαβε ο συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, οι φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας συγχωνεύονται και αποκτούν ενιαίο λειτουργικό χαρακτήρα. Η απόφαση δημοσιεύτηκε ήδη στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και θα φέρει στο εξής τον ...
τίτλο «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου», με ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου όταν έγινε η δημοσίευση. Μέλη του Συνδέσμου θα είναι οι 18 Δήμοι της Περιφέρειας, οι οποίοι έως τώρα μετείχαν σε τέσσερις διαφορετικούς φορείς. Ανάμεσα στα άλλα, ο ενιαίος Σύνδεσμος καλείται να αντιμετωπίσει το έργο διαχείρισης των απορριμμάτων, την λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης και τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής για την αποκομιδή των σκουπιδιών.