Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019

Υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων στα μητρώα ΕΜΠΑ και ΗΜΑ

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του πως στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μαζί με τα Επιμελητήρια για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,...
έχει εκδώσει ειδικό ενημερωτικό υλικό για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αυτοκινήτου, σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Η υποχρέωση εγγραφής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αφόρα:
-Στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) παραγωγούς/εισαγωγείς συσσωρευτών μολύβδου οξέος που διαθέτουν για πρώτη φορά και κατ ́ επάγγελμα στην αγορά, συσσωρευτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές ή οχήματα, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ ́ αποστάσεως επικοινωνίας.
-Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), με παράλληλη υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης, «συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και
μοτοσυκλετών)», που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» (της 9ης της Υπουργικής Απόφασης 1958/12), τα οποία υπάγονται και οφείλουν να τηρούν τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσμεύσεις (ΠΠ∆).
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ειδικό ενημερωτικό έντυπο που δημιούργησε η ΚΕΕΕ σε συνεργασία με το ΣΕ∆ «Re-Battery ΑΕ» το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
Επιμελητηρίου μας.