Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ- Αιτήσεις και με κλήρωση οι εγγραφές των μαθητών

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Δημοτικού, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ:  στην ....
οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου έως και 4 Ιουνίου 2019. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη, 11 Ιουνίου  μέσα στο οικείο διδακτήριο (αίθουσα Αρχ. Σπυρίδωνος Ζ.Π.Α. – ώρα 9.30) και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες απευθυνθείτε στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.