Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

ΚΟΝΙΤΣΑ- Επισκευή φράγματος Βοϊδομάτη αρδευτικού έργου Κλειδωνιάς

Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε τη δημοπράτηση έργου για την «Επισκευή...
φράγματος Βοϊδομάτη αρδευτικού έργου Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού 30.000,00 €.