Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

ΗΠΕΙΡΟΣ-26 προσλήψεις στις αστυνομικές υπηρεσίες

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.9 του Ν. 4440/2016 και του ...
άρθρου 64 του Ν.4590/2019.
2. Τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/12-12-2017).
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).
5. Την υπ’ αριθµ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ.Β΄/13-06-2018) κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Τις διατάξεις του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73 τ.Α’/24-03-2014), όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ. Α΄/8.8.2014) και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας»
(ΦΕΚ 281/ τ.Α΄/31-12-2014) όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και µετονοµασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»
(ΦΕΚ159/τ.Α΄/29-8-2018).
9. Τις διατάξεις του Π.∆. 88/2018 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160/ τ.Α΄/29-8-2018).
10. Την υπ΄ αριθµ. Υ56/29-8-2018 Απόφαση Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Υφυπουργών» (ΦΕΚ3715/τ.Β΄/29-8-2018).
11. Την υπ΄ αριθµ. οικ. 178/2-10-2018 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου» (ΦΕΚ 4481/τ.Β΄/9-10-2018).
12. Την υπ΄ αριθµ. Γ∆ΟΕΣ/1/2/396/25-10-2018 «Απόφαση µεταβίβασης αρµοδιοτήτων
υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη σε υφιστάµενα υπηρεσιακά όργανα»
(ΦΕΚ 4890/ τ.Β΄ /1-11-2018).
13. Την υπ΄ αριθµ. 2/62814/∆ΠΓΚ/23-08-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών µε θέµα «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης».
14. Την υπ΄ αριθµ. 6481/6/745-νθ΄/25-10-2018 ∆ιαπιστωτική Πράξη της Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη, κατανοµής προσωπικού καθαριότητας ορισµένου
χρόνου, διάρκειας έως 18 µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του όγδοου άρθρου του
ν.4506/2017 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/12-2-2017) σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας.
15. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ.6481/6/745-ο΄/6-11-2018 ∆ιαταγή Προϊσταµένου Επιτελείου.
16. Την υπ΄ αριθµ. 1742/19/27710/4-1-2019 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας σχετικά µε την πρόβλεψη πιστώσεων για την
δηµοσίευση της παρούσας σε δύο (2) εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, η οποία
διαβιβάστηκε στο ΑΣΕΠ µε το από 4-1-2019 email.
17. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6481/6/6-δ΄/10-1-2019 έγγραφο του Γενικού Περιφερειακού
Αστυνοµικού ∆ιευθυντή Ηπείρου, σχετικά µε την αιτιολόγηση αποστολής των αιτήσεων
συµµετοχής µόνο ταχυδροµικά και την εκ νέου αποστολή της παρούσας Ανακοίνωσης
διορθωµένης.
18. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6481/6/6-ιβ΄/15-2-2019 έγγραφο του Γενικού Περιφερειακού
Αστυνοµικού ∆ιευθυντή Ηπείρου σχετικά µε την επανέγκριση της Ανακοίνωσης ΣΟΧ
1/2019.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά είκοσι έξι (26) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής
Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηπείρου και συγκεκριµένα του εξής, ανά
Υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού
ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα ∆ιάρκεια
σύµβασης
Αριθµός
ατόµων
100 Αστυνοµικό Τµήµα Ζαγορίου Κήποι
(∆ήµος Ζαγορίου Νοµός
Ιωαννίνων)
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
101 Αστυνοµικό Τµήµα Ζίτσας
Ζίτσα
(∆ήµος Ζίτσας Νοµός
Ιωαννίνων)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1

102 Αστυνοµικό Τµήµα
Μετσόβου
Μέτσοβο
(∆ήµος Μετσόβου Νοµός
Ιωαννίνων)
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
103 Τµήµα Μεταγωγών
∆ικαστηρίων Ιωαννίνων
Ιωάννινα
(∆ήµος Ιωαννιτών Νοµός
Ιωαννίνων)
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
104 Τµήµα Συνοριακής
Φύλαξης ∆ελβινακίου
Καστανή
(∆ήµος Πωγωνίου Νοµός
Ιωαννίνων)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
105 Τµήµα Συνοριακής
Φύλαξης Άνω Πωγωνίου
Κεφαλόβρυσο
(∆ήµος Πωγωνίου Νοµός
Ιωαννίνων)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
106 Αστυνοµικό Τµήµα
∆ωδώνης
Τύρια
(∆ήµος ∆ωδώνης Νοµός
Ιωαννίνων)
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
107 Τµήµα Άµεσης ∆ράσης
Ιωαννίνων
Ελεούσα
(∆ήµος Ζίτσας Νοµός
Ιωαννίνων)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
108 Αστυνοµικό Tµήµα Βορείων
Τζουµέρκων
Πράµαντα
(∆ήµος Βορείων
Τζουµέρκων Νοµός
Ιωαννίνων)
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
109
∆ιεύθυνση Αστυνοµίας
Θεσπρωτίας (Επιτελείο,
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Ηγουµενίτσας, Αστυνοµικό
Τµήµα Ηγουµενίτσας,
Τµήµα Τροχαίας
Ηγουµενίτσας)
Ηγουµενίτσα
(∆ήµος Ηγουµενίτσας
Νοµός Θεσπρωτίας)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
110
∆ιεύθυνση Αστυνοµίας
Θεσπρωτίας (Επιτελείο,
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
Ηγουµενίτσας, Αστυνοµικό
Τµήµα Ηγουµενίτσας,
Τµήµα Τροχαίας
Ηγουµενίτσας)
Ηγουµενίτσα
(∆ήµος Ηγουµενίτσας
Νοµός Θεσπρωτίας)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 5ωρη απασχόληση)
1

Σελίδα 4 από 11
111 Αστυνοµικό Τµήµα
Παραµυθιάς
Παραµυθιά
(∆ήµος Σουλίου Νοµός
Θεσπρωτίας)
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
112 Τµήµα ∆ιαβατηριακού
Ελέγχου Ηγουµενίτσας
Ηγουµενίτσα
(∆ήµος Ηγουµενίτσας
Νοµός Θεσπρωτίας)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
113 Β΄ Τµήµα Συνοριακής
Φύλαξης Φιλιατών
Λιάς
(∆ήµος Φιλιατών Νοµός
Θεσπρωτίας)
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
114
Αστυνοµικό Τµήµα
Γεωργίου Καραϊσκάκη
Άρτας
Καλεντίνη
(∆ήµος Γεωργίου
Καραϊσκάκη Nοµός
Άρτας)
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
115
Αστυνοµικό Τµήµα
Κεντρικών Τζουµέρκων
Άρτας
Βουργαρέλι
(∆ήµος Κεντρικών
Τζουµέρκων Νοµός
Άρτας)
ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
116
Αστυνοµικό Τµήµα Άρτας,
Τµήµα Ασφαλείας Άρτας,
Τµήµα Τροχαίας Άρτας
(συστεγαζόµενες)
Άρτα
(∆ήµος Αρταίων Νοµός
Άρτας)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
2
117
Αστυνοµικό Τµήµα Άρτας,
Τµήµα Ασφαλείας Άρτας,
Τµήµα Τροχαίας Άρτας
(συστεγαζόµενες)
Άρτα
(∆ήµος Αρταίων Νοµός
Άρτας)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 5ωρη απασχόληση)
1

118
∆ιεύθυνση Αστυνοµίας
Πρέβεζας
Υπηρεσίες έδρας
(Επιτελείο, Αστυνοµικό
Τµήµα Πρέβεζας, Τµήµα
Τροχαίας Πρέβεζας. Τµήµα
Ασφαλείας Πρέβεζας)
Πρέβεζα
(∆ήµος Πρέβεζας Νοµός
Πρέβεζας)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
119
∆ιεύθυνση Αστυνοµίας
Πρέβεζας
Υπηρεσίες έδρας
(Επιτελείο, Αστυνοµικό
Τµήµα Πρέβεζας, Τµήµα
Τροχαίας Πρέβεζας. Τµήµα
Ασφαλείας Πρέβεζας)
Πρέβεζα
(∆ήµος Πρέβεζας Νοµός
Πρέβεζας)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 5ωρη απασχόληση)
1
120 Αστυνοµικό Τµήµα Ζηρού
Φιλιππιάδα
(∆ήµος Ζηρού Νοµός
Πρέβεζας)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
121 Αστυνοµικό Τµήµα
Φαναρίου
Καναλάκι
(∆ήµος Πάργας Νοµός
Πρέβεζας)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
Σελίδα 5 από 11
122 Αστυνοµικός Σταθµός
θεσπρωτικού
Θεσπρωτικό
(∆ήµος Ζηρού Νοµός
Πρέβεζας)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
123 Αστυνοµικός Σταθµός
Λούρου
Λούρος
(∆ήµος Πρέβεζας Νοµός
Πρέβεζας)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
124 Αστυνοµικός Σταθµός
Πάργας
Πάργα
(∆ήµος Πάργας Νοµός
Πρέβεζας)
*ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 18
µήνες
(µε 3ωρη απασχόληση)
1
*Σηµείωση: Για όλους τους κωδικούς θέσεων (εκτός των κωδικών 100,102,103,106,108,
111,113, 114 και 115) οι προσληφθέντες δύναται να απασχοληθούν και σε άλλο
αστυνοµικό κατάστηµα στα όρια του αντίστοιχου ∆ήµου που έχουν δηλώσει, ανάλογα µε
τις υπηρεσιακές ανάγκες.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
100 έως και 124 α) ∆εν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
β) Εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στο τοµέα καθαριότητας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 µήνες)
2. Αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
3. Αριθµός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
4. Αριθµός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)
5. Μονογονεϊκές οικογένειες.
6. Εµπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 µήνες)
6.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
6.β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τοµέα.
7. Αναπηρία υποψηφίου µε ποσοστό τουλάχιστον 50%
8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.
Τα ανωτέρω κριτήρια µοριοδοτούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον
παρακάτω πίνακα βαθµολόγησής τους.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Σελίδα 6 από 11
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (25 μονάδες για κάθε μήνα ανεργίας , από 4 πλήρεις μήνες με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3
μονάδες 120
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο και έως δύο τέκνα)
αριθμός τέκνων 1 2
μονάδες 30 60
5. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υποψήφιο, που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή για
κάθε μέλος, προκειμένου για υποψήφιο, που έχει την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
μονάδες 50 100 150 200 250 ….
6.ΕΜΠΕΙΡΙΑ **(συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες ( 6α
και 6β αθροιστικά)
6α. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 2190/1994 ( 20 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας για τους πρώτους 36 μήνες και 7 μονάδες ανά μήνα
για τους λοιπούς 36 μήνες με ανώτατο όριο τους 72 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 36 37 71 72 και
άνω
μονάδες 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 … 720 727 965 972
6β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ( 10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας για τους πρώτους 36 μήνες και 7 μονάδες ανά μήνα για τους λοιπούς μήνες με
ανώτατο όριο τους 72 μήνες)
μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 36 37 71 72 και
άνω
μονάδες 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 360 367 605 612
7. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “3”)
ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% …
µονάδες 150 … 180 …
8. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή “2”)
ποσοστό αναπηρίας 50% … 60% … 67% … 70% ...
µονάδες 100 ....120 … 134 ……140
**Σε περίπτωση, που συμπίπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και στον
ιδιωτικό τομέα, λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία με τα περισσότερα μόρια και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 72
μήνες.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που
συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι των ∆ήµων Ζαγορίου (κωδ. 100), Ζίτσας (κωδ. 101,
107), Μετσόβου (κωδ. 102), Πωγωνίου (κωδ. 104, 105), ∆ωδώνης (κωδ. 106) και
Βορείων Τζουµέρκων (κωδ. 108) του Νοµού Ιωαννίνων, των ∆ήµων του Νοµού
Θεσπρωτίας (κωδ. 109-113) και των ∆ήµων Γεωργίου Καραϊσκάκη (κωδ. 114) και
Κεντρικών Τζουµέρκων (κωδ. 115) του Νοµού Άρτας, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω
θέσεις (άρθρο ένατο, παρ.28 του Ν. 4057/2012).
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΥΕ)
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ.
Σελίδα 7 από 11
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση
έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος στον τοµέα της καθαριότητας.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
100 έως και 124
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. παρ. 9 «Απόδειξη
εµπειρίας» άρθρου 4 «Καθορισµός των απαιτούµενων
δικαιολογητικών» της υπ’ αριθµ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ.
Β΄/13-6-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της εµπειρίας τους καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους
οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την παρούσα
ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 4 «Καθορισµός των απαιτούµενων δικαιολογητικών»
της υπ’ αριθµ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για
όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
είτε σε πρωτότυπα.
• Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση,
πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα µε τίτλο
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» (σελ. 23809) της υπ’ αριθµ.
6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
• Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να
προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. Πρωτ.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) και στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 4 της
υπ’ αριθµ. 6481/6/745-θ/8-6-2018 (ΦΕΚ 2211/τ. Β΄/13-6-2018) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.