Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Ανώνυμη εταιρεία, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Συστημάτων Πληροφορικής & Δικτύων

Ανώνυμη εταιρεία με έδρα τα Ιωάννινα, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Συστημάτων Πληροφορικής &Δικτύων
ΘΕΣΗ:
-Κύρια καθήκοντα του υποψήφιου είναι:

- Εξασφάλιση της εύρυθμης και αδιάλειπτης λειτουργίας τωνσυστημάτων πληροφορικής.
- Εγκατάσταση, υποστήριξη και ανάπτυξη των συστημάτων
πληροφορικής και μηχανογράφησης.
 - Επίβλεψη και βελτιστοποίηση της λειτουργίας της
μηχανογραφικής υποδομής της εταιρείας.
- Ανάπτυξη και διαχείριση των εταιρικών sites.
- Διαχείριση συστήματος ERP της εταιρείας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ με κατεύθυνση στον τομέα Πληροφορικής
- Γνώση διαχείρισης Windows και Βάσεων Δεδομένων (MSSQL Server)
- Γνώσεις εγκαταστάσεων Δικτύων
- Υπευθυνότητα και Συνέπεια
- Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου εργασίας
- Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
ΠΑΡΟΧΕΣ:
- Αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
- Άριστες συνθήκες εργασίας
Βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο
hr.it.ioannina@gmail.com