Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή προκηρύσσει η Δ.Ε.Υ.Α.Ι.


Η Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων) προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με θητεία τεσσάρων (4) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η προθεσμία υποβολής των ...
αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά την 2 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 8.00 π.μ. και λήγει την 11 Ιανουαρίου 2019 ώρα 14.00 μ.μ. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ε.Σ.Ε.Δ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση ή υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή: «Βοήθεια->Εγχειρίδια Χρήσης». Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του ν. 4369/2016. Το Ε.Σ.Ε.Δ. κρίνει το παραδεκτό των αιτήσεων και στη συνέχεια αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων Γενικών Διευθυντών βάσει των δηλωθέντων στα βιογραφικά τους σημειώματα και, κυρίως, τα τυπικά τους προσόντα, το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση και την πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία τους. Εν συνεχεία καλεί τους επικρατέστερους να υποβάλλουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των αναφερομένων στο βιογραφικό τους σημείωμα προσόντων δικαιολογητικά, και συνεκτιμά την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας δομημένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό πρακτικό, το οποίο συνυποβάλλεται με την εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ. στο Δ.Σ. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3). Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Δ. υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων εισήγηση με τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους. Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ι, το οποίο επιλέγει υποχρεωτικά 9 έναν εκ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στην εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ και η απόφαση αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση του διορισμού και εξετάζονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή τους. Δαβάστε αναλυτικά τη σχετική προκήρυξη, κάνοντας κλικ ΕΔΩ: