Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Δύο συνεδριάσεις πραγματοποιεί αύριο,το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.

Δύο συνεδριάσεις πραγματοποιεί αύριο Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.
  Η πρώτη με ώρα έναρξης 3 μ.μ. είναι τακτική με τα εξής θέματα στην Ημερήσια Διάταξη: 1. Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων της 10ης/15-10-2018 τακτικής και 11ης/ 29-10-2018 κατεπείγουσας ...
συνεδρίασης Π.Σ.
2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2018
3. Έγκριση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας Π.Ε. Πρέβεζας, Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2019
 4. Προσδιορισμός του ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων : «ERMIS», με κωδ. ΜΙS 5003751 και«CINOVATEC, με κωδ. ΜΙS 5003479».
5. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου (εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η.) Η δεύτερη θα ακολουθήσει στις 4.30 μ.μ. και είναι Ειδική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔΠίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπείρου »