Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- Συνάντηση Κοσμητόρων και Προέδρων Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας

Στις 9 Νοεμβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ., στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη Συνάντηση Κοσμητόρων και Προέδρων / Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας των Ελληνικών Α.Ε.Ι.. Η συνάντηση αυτή αποσκοπεί στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Τμήματα των Σχολών Επιστημών Υγείας των
Ελληνικών Α.Ε.Ι. και αυτά που θα προκύψουν από την απορρόφηση των Τ.Ε.Ι. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Σχολές Επιστημών Υγείας οδηγούν στην ανάγκη συστηματικών επαφών και συνεργασιών μεταξύ των Κοσμητόρων των Σχολών και των Προέδρων των Τμημάτων που τις συγκροτούν. Η δεύτερη συνάντηση που διοργανώνει η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα έχει ως βασικούς στόχους: 1. Την ανταλλαγή απόψεων για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Σχολών. 2. Την αλληλοενημέρωση για τη βελτίωση των Προγραμμάτων Σπουδών, τα εποπτικά μέσα, το ερευνητικό έργο, τις υφιστάμενες υποδομές και άλλα. 3. Την επισήμανση των κοινών προβλημάτων για την ανάπτυξη συντονισμένων προσπαθειών επίλυσής τους (κατάθεση κοινών προτάσεων, έκδοση ψηφισμάτων, κ.ά. και μεθόδευση κοινών ενεργειών προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς). 4. Την ανάπτυξη συνεργασιών σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο. 5. Άλλα θέματα που θα προταθούν από τους συμμετέχοντες.