Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Πρόσληψη δύο (2) εργαζομένων,στον Δήμο Ζίτσας

Ο δήμος Ζίτσας θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η μία θέση απαιτεί τίτλο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ) και είναι διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ενώ η άλλη, απαιτεί τίτλο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) και είναι επίσης ...
διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Πασσαρώνος 1–Ελεούσα Ιωαννίνων, απευθύνοντάς την στο Δήμο Ζίτσας υπόψη κ. Τσάγγα (τηλ. επικοινωνίας: 26533-60053).