Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΕΚΔΉΛΩΣΗ "Η διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεάις με την Δημόσια Υγεία: Ο ρόλος του Πανεπιστημίου"

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών διοργανώνουν Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Η διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με την Δημόσια Υγεία: ο ρόλος του Πανεπιστημίου» Το 2018 αποτελεί την επέτειο των 40 χρόνων από τη διακήρυξη της Άλμα – Άτα. Η διακήρυξη αυτή ήταν η πρώτη διεθνής διακήρυξη, σύμφωνα με την οποία η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί την κύρια στρατηγική για να επιτευχθεί ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: “Υγεία για Όλους”. Οι αρχές
της διακήρυξης δίνουν έμφαση στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε κάθε πολίτη ανάλογα με τις ανάγκες του με σκοπό την ισότητα και τονίζουν τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας στις αποφάσεις για τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων και την ικανοποίηση των αναγκών υγείας με αλλαγή του μοντέλου παροχής υπηρεσιών υγείας από ιατροκεντρικό σε προσωποκεντρικό μοντέλο, επικεντρώνοντας κυρίως στην παροχή φροντίδας και λιγότερο στην παροχή περίθαλψης. Η ΠΦΥ φαίνεται να βελτιώνει μια σειρά από εκβάσεις, όπως τη νεογνική και παιδική θνησιμότητα, τη συμμόρφωση στη θεραπεία, τη χρήση του τμήματος επειγόντων περιστατικών, τις μη αναγκαίες εισαγωγές στο νοσοκομείο, την αύξηση των παρεμβάσεων πρόληψης και την ικανοποίηση των αναγκών υγείας. Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην ΠΦΥ μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στο ρόλο του. Η εκπαίδευση ξεκινάει σε προπτυχιακό επίπεδο με θεωρητική κατάρτιση αλλά και έκθεση στο κλινικό περιβάλλον της ΠΦΥ. Ο ρόλος του Πανεπιστημίου είναι καθοριστικός στην μετάδοση γνώσης, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ανάπτυξη συμπεριφορών, που θα διευκολύνουν την παροχή προσωποκεντρικής φροντίδας, τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού - ασθενή και την από κοινού λήψη απόφασης καθώς και την παροχή τεκμηριωμένης και έγκαιρης φροντίδας αλλά και το συντονισμό των υπηρεσιών. Ιδιαίτερα, στο πεδίο της πρόληψης η ΠΦΥ σε συνεργασία με τους επιστήμονες Δημόσιας Υγείας μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την εκτίμηση των αναγκών πρόληψης του γενικού αλλά και ειδικών ομάδων πληθυσμού, καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής υγείας και τη μέτρηση της επιτυχίας τους. Όλα τα παραπάνω θα συζητηθούν στην εκδήλωση στις 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:30 στην Αίθουσα «Κ. Κατσάρη» της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών. Εισηγήτριες Ευαγγελία Ντζάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής και Αθηνά Τατσιώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου για την Έρευνα στη Γενική Ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του Τμήματος Ιατρικής. Τη Στρογγυλή Τράπεζα θα συντονίσει ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής κ. Κωνσταντίνος Σιαμόπουλος. Είσοδος Ελεύθερη