Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος -Συνεδρίαση 3 Οκτωβρίου

Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, και ώρα 12.00 μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Επικύρωση αποφάσεων 5ου/2018 Πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού
& Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 1. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις που διοργανώνονται κατά το Β΄ εξάμηνο του 2018. 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Άμεσες στερεωτικές εργασίες στο βυζαντινό ναό της Κόκκινης Εκκλησιάς», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου/ΠΕ Άρτας, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Λάμαρης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ. 24 KV και καλωδίων αποστραγγιστικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ Λάμαρης», προϋπολογισμού 22.320,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Αχέροντα για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ. 24 KV αντλιοστασίου άρδευσης Αμμουδιάς του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια γαλβανισμένης λαμαρίνας σε σχήμα Π για την κάλυψη τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 6. Επικαιροποίηση - τροποποίηση της διάρκειας ισχύος της από 10/12/2012 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΕΛΕΠΑΠ για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ).». 7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2) «Ίδρυση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 25.600 πτηνών πάχυνσης (102 Ι.Ζ.) στη θέση "Ριζιανούλα" της Τ.Κ. Δεματίου του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΠΑΠΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.) 8. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2) «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας από 9.000 σε 24.750 πατρογονικά πτηνά (165 Ι.Ζ.) με υδρογεώτρηση, στη θέση Τ.Κ. Νεγράδων της Δ.Ε. Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Δημητρίου Ουρανία (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.) 9. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2) «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση "ΑΗ ΛΙΑΣ" της Τ.Κ. Μαζαρακιάς της Δ.Ε. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι οι «ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ - Χ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε. & Ε. ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ - Π. ΛΙΑΚΟΣ Ο.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.) 10. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2) «Λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιορευστών - βιοκαυσίμων, ισχύος από 0,5ΜW σε 1ΜW, στη θέση "Αγρόκτημα Προδρομίου" τεμάχιο 612, της Τ.Κ Προδρομίου του Δ. Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.» (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.)