Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η PD Neurotechnology Ltd. αναζητά για την μονάδα παραγωγής δύο άτομα

Η PD Neurotechnology Ltd. αναζητά για την μονάδα παραγωγής της στα Ιωάννινα δύο άτομα,Διευθυντή παραγωγής και Τεχνικό για την γραμμή παραγωγής, με τα ακόλουθα προσόντα:
Θέση PL01: Διευθυντής Παραγωγής
Αρμοδιότητες
Προγραμματισμός, συντονισμός και επίβλεψη της ...
παραγωγικής διαδικασίας
Διαχείριση των πόρων της παραγωγής
Διαχείριση αποθήκης
Διασφάλιση της επίτευξης του προγράμματος παραγωγής στους προβλεπόμενους
όγκους και χρόνους
Βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών
Διαχείριση των κοστολογικών στοιχείων της παραγωγής
Μέτρηση δεικτών παραγωγής και παρακολούθηση της παραγωγικότητας
Εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και των προτύπων
ποιότητας
Συμμετοχή στην εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων
Αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της παραγωγικής
γραμμής και της αποθήκης
Επίβλεψη, καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού παραγωγής
Απαραίτητα Προσόντα
- Πτυχίο Μηχανικού (Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολόγου, Παραγωγής) - Πολύ καλή γνώση αγγλικών
- Γνώση Προγραμματισμού
Επιθυμητά Προσόντα
- Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο
- Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση (Παραγωγή) - Γνώση συστημάτων ποιότητας
- Γνώση οργάνωσης αποθήκης
- Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
- Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και αρμοδιοτήτων
- Γνώσης Η/Υ (MS Office) - Εμπειρία σε παραγωγή ιατρικών συσκευών
Θέση PL02: Τεχνικός Παραγωγής
Αρμοδιότητες
Συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία
Συναρμολόγηση ηλεκτρονικών, προγραμματισμός και έλεγχος
Συσκευασία τελικών προϊόντων
Διαχείριση αποθήκης
Συμμετοχή στην επίτευξη του προγράμματος παραγωγής στους προβλεπόμενους όγκους
και χρόνους
Εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και των προτύπων
ποιότητας
Συμμετοχή στην εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων
Απαραίτητα Προσόντα
- Πτυχίο Τ.Ε.Ι. με κατεύθυνση τα ηλεκτρονικά
- Καλή γνώση Αγγλικών
- Τεχνική κατάρτιση σε συναρμολόγηση ηλεκτρονικών
Επιθυμητά Προσόντα
- Επιπλέον σπουδές / σεμινάρια
- Προηγούμενη εμπειρία σε συναρμολόγηση ηλεκτρονικών
- Γνώσεις Προγραμματισμού
- Καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών
- Επικοινωνιακές δυνατότητες σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
- Προθυμία, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός
- Επιθυμία απόκτησης νέων γνώσεων
- Προσανατολισμός στο ποιοτικό αποτέλεσμα
- Γνώση διαχείρισης αποθήκης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651001300 και
να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με αναφορά στον κωδικό θέσης στο
info@pdneurotechnology.com