Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τη σύμφωνη γνώμη της για τη διαδικασία – μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού - προκήρυξης του έργου «Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων» διατυπώνει η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.100.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας).