Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-6 Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής»»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/09/2018
Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με...
Τίτλο «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής»»
Καταληκτική Ημερομηνία:25/09/2018
Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ»
Καταληκτική Ημερομηνία:24/09/2018
Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ»
Καταληκτική Ημερομηνία:24/09/2018
Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «INVESTMENT, DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT ACTION (IDEA)»
Καταληκτική Ημερομηνία:24/09/2018
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Διεύθυνση Οικονομικής και
Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών / Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτιρίου Διοίκησης των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, με φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με αποστολή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 24/9/2018, ημέρα Δευτέρα ή την Τρίτη 25/9/2018, ημέρα Τρίτη (ανάλογα με την θέση)και ώρα 14:30.