Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο του ΚΕΠΑΒΙ

Προωθείται από το δήμο Ιωαννιτών,στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Ανάμεσα στα έργα που προωθεί ο δήμος Ιωαννιτών στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, περίοπτη θέση κατέχει το έργο της εξοικονόμησης ενέργειας και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης με ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος στο ΚΕΠΑΒΙ. Το έργο έχει ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου μέσω της υιοθέτησης των αρχών της «Έξυπνης Ενέργειας» και των...
«Ευφυών Δικτύων Ενέργειας». Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του ΚΕΠΑΒΙ και η μετατροπή του σε "ευφυές κτίριο" ως πυρήνα διοικητικής και λειτουργικής ενοποίησης των δημοτικών υπηρεσιών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, στο κτίριο του ΚΕΠΑΒΙ από το 1996 που κατασκευάστηκε και παραδόθηκε στους αργυροχόους, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμία επέμβαση ή συντήρηση. Μόνο τοτμήμα του μουσείου το οποίο είναι ανεξάρτητο λειτουργικά συντηρήθηκε και αναβαθμίστηκε μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με το πλάνο εργασιών του δήμου Ιωαννιτών, προβλέπεται να γίνει η μόνωση των υπογείων ώστε να μην πλημμυρίζουν, η μόνωση όλων των εξωτερικών τοίχων και του φέροντα οργανισμού του κτιρίου, η μόνωση της στέγης και του δώματος, καθώς και η αντικατάσταση των κουφωμάτων. Ταυτόχρονα, θα κατασκευαστεί μια νέα είσοδος και μεγαλύτεροι διάδρομοι, ώστε να γίνεται απρόσκοπτη η κυκλοφορία των πολιτών προς τις υπηρεσίες, θα δημιουργηθούν νέα μεγαλύτερα κλιμακοστάσια ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές πυροπροστασίας του κτιρίου, θα καταργηθούν τα πολλά διαφορετικά επίπεδα ων κτιρίων ώστε να ενοποιηθούν λειτουργικά οι χώροι και θα διαρρυθμιστούν τα γραφεία σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας. Οι μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης του ΚΕΠΑΒΙ χρηματοδοτούνται από χορηγία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ενώ το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα πέντε (5) εκ. ευρώ των οποίων τα δύο (2) εκ. ευρώ θα καλυφθούν από το ΠΕΠ Ηπείρου (ΕΤΠΑ), ενώ το υπόλοιπο ποσό των τριών (3) εκ. ευρώ θα προέλθει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ). Οι διαδικασίες ένταξης αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το Β’ τρίμηνο του 2018 και μέχρι το Δ’ τρίμηνο του 2018 οι σχετικές διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου. Η υλοποίηση εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το 2019 και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2022.