Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Στο πλευρό του δήμου για τον δακτύλιο το ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ηπείρου, με έγγραφό του την 1.08.2018 προς τον Υπουργό ΠΕΝ κο Γ. Σταθάκη, παρεμβαίνει στο ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος Πανηπειρωτικού σταδίου - κόμβος Βογιάνου)» και ζητά την επίλυσή του
αναφέροντας ότι: Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ στη συνεδρίασή της, την 30.07.2018, εξέτασε το ζήτημα της ακύρωσης της με αριθ. πρωτ. 30073/26.02.2018 (ορθή επανάληψη της 3.04.2018) Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος Πανηπειρωτικού σταδίου - κόμβος Βογιάνου)» με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ιωαννιτών, με την αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/39353/2343/22.06.2018 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ η οποία και έκανε δεκτή την ασκηθείσα ενώπιον του ειδική διοικητική προσφυγή. Οι απόψεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ συνοψίζονται στα εξής: 1. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υπόψη έργου περιλαμβάνει αναλυτική αξιολόγηση της συνολικής λειτουργίας του οδικού δικτύου Ιωαννίνων μέχρι τα όρια του Μητροπολιτικού Κέντρου της πόλης. Η αξιολόγηση αυτή τεκμηριώνει το γεγονός ότι το έργο επιτυγχάνει την υλοποίηση του βασικού του στόχου, δηλαδή την αποσυμφόρηση του βασικού οδικού δικτύου πρόσβασης στο Μητροπολιτικό Κέντρο από το νότο. Στη Μελέτη αναλύονται και τεκμηριώνονται επαρκώς οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί όροι κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 2. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υπόψη έργου εξετάσθηκε εμπεριστατωμένα από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της διοίκησης και τηρήθηκε για αυτήν η προβλεπόμενη διαδικασία δημοσιοποίησης καθώς και δημόσιας διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, προηγήθηκε η με αριθ. πρωτ. 112/29.12.2017 ομόφωνα θετική γνωμοδότηση για το θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Χωρικής Αρμοδιότητας Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. 3. Από την εξέταση όλων των στοιχείων δεν προκύπτει λανθασμένη ερμηνεία ή εφαρμογή νόμου, ή παράβαση ουσιώδους τύπου της διοικητικής διαδικασίας ή οποιαδήποτε παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Κατά συνέπεια δεν είναι ορθή η επίκληση, στην παραπάνω ακυρωτική απόφαση, περί παραβίασης της εφαρμοστέας νομοθεσίας κατ΄ άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι την ίδια άποψη έχει εκφράσει και η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ με το αριθ. πρωτ. 10394/18.07.2018 έγγραφό της προς τη Δ/νση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ. 4. Η θέση που διατυπώνεται στην ακυρωτική απόφαση, ότι «με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) δεν αξιολογήθηκαν τα αθροιστικά αποτελέσματα από την κατασκευή όλων των προβλεπόμενων έργων οδοποιίας», δεν είναι ορθή, ενώ αποτελεί ευθεία αρνητική κρίση επί της ουσίας της ΑΕΠΟ, θέμα που αντίκειται στις προβλέψεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 όπως ισχύει. 5. Η άποψη ότι, στα πλαίσια ενός έργου, όπως το συγκεκριμένο, που υλοποιεί υπερκείμενους σχεδιασμούς είναι αναγκαία και η εξέταση επιμέρους ¨κατασκευαστικών δυσλειτουργιών¨, οποιουδήποτε τμήματος του υφιστάμενου οδικού δικτύου της πόλης, η οποία φαίνεται να υιοθετείται από την απόφαση ακύρωσης της ΑΕΠΟ, δεν μπορεί να οδηγήσει σε ολοκληρωμένες λύσεις. Κατά την άποψη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΗ η υπό εξέλιξη εκπονούμενη Μελέτη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιωαννιτών οφείλει να αναδείξει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις ατέλειες του οδικού δικτύου στο σύνολο του οικιστικού ιστού της πόλης. 6. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΗ επισημαίνει ότι το οδικό δίκτυο το οποίο υλοποιείται με το συγκεκριμένο έργο: • Αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδιασμού του οδικού δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών και του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων καθώς προβλέπεται ρητά ως αστική αρτηρία, στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων (Β’ Φάση - Μάιος 2009 - Πρόταση Μελετητικής Ομάδας) και παρουσιάζεται στα σχέδια του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων (Β’ Φάση - Μάιος 2009 -Πρόταση Υπουργείου). Προβλέπεται επίσης ρητά και στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Φάση Β2) του πρώην Δήμου Ανατολής. • Υλοποιεί τις προτάσεις του Ρυθμιστικού σχετικά με τα συγκοινωνιακά δίκτυα, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση της υπερφόρτωσης του κέντρου, και στην αισθητική αναβάθμιση και ένταξη στον αστικό δημόσιο κοινόχρηστο χώρο του οδικού δικτύου της πόλης (μείωση ταχυτήτων και χρήση διασταυρώσεων τύπου round - about για συνεχή ροή, διαχείριση πεζοδρομίων και περασμάτων για διευκόλυνση πεζών/ποδηλάτων, παράπλευρες οδοί στις μεγάλες αρτηρίες εμπορικών αναπτύξεων ή στις εισόδους της πόλης, αισθητική όψεων - πράσινες διαδρομές και πεζοπορία κλπ.). • Αποτελεί τμήμα των προβλέψεων του Ρυθμιστικού σχετικά με τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό και τον Εμπορευματικό Σταθμό. • Προωθεί την εφαρμογή των προβλέψεων των Πολεοδομικών Σχεδίων. • Αποτελεί προέκταση της κατασκευασμένης Παράκαμψης Ιωαννίνων από τον κόμβο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μέχρι την Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Άρτας (κόμβος Πανηπειρωτικού). • Συνδέει άμεσα το Μητροπολιτικό Κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων και το Παραλίμνιο μέτωπό της με τη Νότια είσοδό της. • Συμβάλλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση μεγάλου μέρους του υπάρχοντος οδικού δικτύου, και δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την αναβάθμιση του αυτού. • Συμβάλλει καθοριστικά στη σύνδεση κέντρων και διαδρομών αναψυχής και αθλητισμού παρέχοντας στους πολίτες ασφαλείς και αδιατάρακτες προσβάσεις προς αυτές. • Συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και σύνδεση με το Μητροπολιτικό Πάρκο. • Συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση υποβαθμισμένων σήμερα περιοχών. • Συμβάλλει στη μελλοντική εφαρμογή ευρύτερων σχεδιασμών που αφορούν στο Δήμο Ιωαννιτών και στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Κατά συνέπεια η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αποτελεί μια άμεση και σημαντική αναγκαιότητα για την πόλη των Ιωαννίνων. 7. Υπογραμμίζεται ότι το συγκεκριμένο έργο συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ιωαννιτών, έχοντας ήδη προεγκεγκριμένη πίστωση ποσού ύψους περίπου 27.000.000 ευρώ προκειμένου να τύχει της αντίστοιχης χρηματοδότησης, για την οποία η σχετική αίτηση έχει ήδη υποβληθεί σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης της ΕΥΔ του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ». Η ακύρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου στερεί τη δυνατότητα έκδοσης απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης αυτού δημιουργώντας κινδύνους για την έγκαιρη υλοποίησή του εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Μετά τα παραπάνω εκτεθέντα, παρακαλείται ο Υπουργός ΠΕΝ να μεριμνήσει με ιδιαίτερη ευαισθησία για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος προς όφελος της πόλης των Ιωαννίνων.