Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Εναρκτήρια Συνάντηση του προγράμματος Circle-In την Τρίτη 10/7/2018

Η Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου CIRCLE-IN – «Προώθηση των επενδύσεων και των πολιτικών κυκλικής οικονομίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας» (“Promoting CIRCuLar Economy INvestments and policies in the cross-border area of Greece-Italy”), συγχρηματοδοτούμενο από το Interreg
V-A Greece-Italy Programme 2014-2020, θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου 2018, στα Ιωάννινα (Συνεδριακό Κέντρο «Φρόντζου Πολιτεία »). Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου σε συνεργασία με έναν ακόμα Έλληνα Εταίρο, το Επιμελητήριο Λευκάδας, και δύο Ιταλούς Εταίρους, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια και το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο. Το έργο CIRCLE-IN χρηματοδοτούμενο με 780.000,00€ από τον Άξονα 1 – Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, είναι ένα έργο βασισμένο στην έννοια της Κυκλικής Οικονομίας, δηλαδή, μία βιομηχανική οικονομία που παράγει μηδέν απόβλητα και μόλυνση. Η κυκλική οικονομία προσφέρει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε εκ νέου την οικονομία, καθιστώντας την πιο αειφόρο και ανταγωνιστική και επωφελής για τις επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες και τις τοπικές κοινότητες. Αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, να προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Αν και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κυκλική Οικονομία εξακολουθεί να είναι μια νέα και άγνωστη ιδέα στη Διασυνοριακή περιοχή του έργου, ενώ η μετάβαση σε μια Κυκλική Οικονομία απαιτεί όχι μόνο την καινοτομία αλλά και επενδυτές. Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινή πρόκληση του CIRCLE-IN είναι να προωθήσει την Κυκλική Οικονομία, τις αντίστοιχες καινοτόμες διαδικασίες και τα οφέλη από την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στη Διασυνοριακή περιοχή και να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις της περιοχής να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας. Χάρη στο έργο CIRCLE-IN, οι τοπικοί επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις της Ελλάδας-Ιταλίας θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν πάνω στις ευκαιρίες της Κυκλικής Οικονομίας, τις εφαρμογές και τα οφέλη της. Μια Κοινή Πολυγλωσσική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συναφών υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους, όπως πληροφορίες και δικτύωση, υπηρεσίες καθοδήγησης και κατάρτισης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μεταξύ των ενδιαφερομένων (Φορείς Υποστήριξης Επιχειρήσεων, ΜΜΕ, Επιχειρηματίες, Ενώσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί) στην περιοχή εμβέλειας του έργου.