Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Αιτήσεις για χρήση αιθουσών πολλαπλών χρήσεων κτιρίων β/θμιας εκπαίδευσης

Η Σχολική Επιτροπή ενημερώνει τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους-Σωματεία της πόλης μας τα οποία ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων των σχολικών κτιρίων β/θμιας εκπαίδευσης, όπως υποβάλλουν αιτήσεις χρήσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο
της Σχολικής Επιτροπής, Αβέρωφ 6, 1ος όροφος, (τηλ. 2651001002-2651001019), από 30/07/2018 έως 13/08/2018, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης από τα αρμόδια Συλλογικά Όργανα του Δήμου Ιωαννιτών. Καταθέσεις αιτήσεων μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης του αιτούμενου χώρου στον ενδιαφερόμενο. Οι αιτήσεις αφορούν το διάστημα ολόκληρης της ερχόμενης σχολικής περιόδου. Δικαιολογητικά: 1. Αίτηση. 2.Καταστατικό φορέα με βεβαίωση του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί στο βιβλίο Σωματείων. 3.Απόσπασμα Πρακτικών συνεδριάσεως του ΔΣ στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο. 4. Για ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ έγκριση του ΔΣ αρμόδιου φορέα. 5. Α.Φ.Μ. 6.Βεβαίωση του Συλλόγου για τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά τμήμα.