Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων & παραμονής εκδρομέων σε Εθνικούς Δρυμούς, Δάση και «Ευπαθείς» περιοχές

«Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων & παραμονής εκδρομέων σε Εθνικούς Δρυμούς, Δάση και «Ευπαθείς» περιοχές, λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 12 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 τ.Α΄). 2. Το Γενικό Σχέδιο ``ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ``. 3. Την υπ΄αριθμ. 3791/29-05-2018 έγγραφο της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας / διεύθυνση σχεδιασμού και αντιμετώπισης εκτάκτου αναγκών (λήψη μέτρων λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιών) 4. Την υπ΄αρίθμ. 4475/25-06-2018 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών περί του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. 5. Την υπ΄αριθμ. οικ. 98830/28-06-2018 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 6. Το Τοπικό Σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 7. Την συνεδρίαση του Συντονιστικού Περιφερειακού Οργάνου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε σχέση : α . Με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. β . Εκτιμώντας την ετοιμότητα των εμπλεκομένων υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α σε μέσα και προσωπικό. γ . Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της περσινής θερμοπυρικής περιόδου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων ως και την κυκλοφορία πεζών κατά το διάστημα από υπογραφής 05-07-2018 μέχρι λήξης της αντιπυρικής περιόδου ήτοι 31-10-2018 και από ώρας 21.00 έως 06.00 στους παρακάτω δασικούς και αγροτικούς δρόμους και περιοχές του Νομού, λόγω του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών.