Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΕΠΑΣ Ιωαννίνων του ΕΛΓΟ Δήμητρα

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη του παρακάτω ωρομισθίου εκπαιδευτικού ­ διδακτικού  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (09)  μήνες και όχι πέραν από την λήξη του διδακτικού έτους 2018­2019, προκειμένου να αντιμετωπισθούν  ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) ως εξής:

4 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ Ή ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ­ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
(α) Η προκήρυξη αυτή θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Ιωαννιτών που εδρεύει η ΕΠΑΣ Ιωαννίνων και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΠΑΣ Ιωαννίνων και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό  τοιχοκόλλησης.
(β) Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του Νομού Ιωαννίνων και να αναρτηθεί ολόκληρη στα καταστήματα, της Κεντρικής Υπηρεσίας του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αχαρνών 2),της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  (Κουρτίδου 56­58 και Νιρβάνα), του πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου  Ιωαννιτών, καθώς και στην έδρα της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στην Δευτεροβάθμια Τριμελή Επιτροπή που εδρεύει στην  Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, ενστάσεις κατά των πινάκων κατάταξης μέσα σε αποκλειστική  προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της  ανάρτησής τους, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ