Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-Στην γέφυρα ''BELLEY'' επί του ποταμού Αχέροντα λόγω βλαβών

Απαγορεύεται με απόφαση της αστυνομίας η κυκλοφορία στην γέφυρα του ποταμού Αχεροντα. Πιο συγκεκριμένα: «Περί λήψης περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων(άμεση διακοπή της κυκλοφορίας), στην γέφυρα ''BELLEY'' επί του ποταμού Αχέροντα, της συνδετήριας οδού της 3ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας(τμήμα Βαλανιδοράχη - Καστρί) και της οδού Μεσοποτάμου- Καστρίου, που συνδέει την
Βαλανιδοράχη με το Μεσοπόταμο, λόγω βλαβών επί του καταστρώματος της γέφυρας» Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Έχοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις των αρθ.52 και 109 του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. β) Την υπ’ αριθμ. ΔΥΟ/οικ/220 από 15-01-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. γ)Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών». δ) Το άρθρ. 420 του Π.Κ. ε)Το υπ’αριθμ. 102687/3468 από 26/07/2018 έγγραφο της Δ-νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Συγκοιν. Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. στ)Την υπ’ αριθμ. 6874/18/1508070 από 27/07/2018 αναφορά του Α.Τ. Φαναρίου. ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, λόγω βλαβών επί του καταστρώματος της γέφυρας ''BELLEY'' επί του ποταμού Αχέροντα, της συνδετήριας οδού της 3ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας(τμήμα Βαλανιδοράχη - Καστρί) και της οδού Μεσοποτάμου- Καστρίου, που συνδέει την Βαλανιδοράχη με το Μεσοπόταμο, Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Άρθρο 1 1. Την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας, στην γέφυρα ''BELLEY'' επί του ποταμού Αχέροντα, της συνδετήριας οδού της 3ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας(τμήμα Βαλανιδοράχη - Καστρί) και της οδού Μεσοποτάμου - Καστρίου, που συνδέει την Βαλανιδοράχη με το Μεσοπόταμο, αποσκοπώντας στην ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. 2. Η παρούσα ισχύει για τρεις μήνες από της εκδόσεώς της(ήτοι μέχρι της 27/10/2018) και σε περίπτωση αποκατάστασης της βλάβης, παύει να ισχύει. Άρθρο 2 Η τοποθέτηση των σχετικών σημάνσεων – πινακίδων, να πραγματοποιηθεί με μέριμνα της Δ-νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ενώ Αξιωματικός του Α.Τ. Φαναρίου, να ελέγξει την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης. Άρθρο 3 Η ισχύς της παρούσας Απόφασης είναι προσωρινή, έχει ισχύ από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και για την ως άνω αναφερόμενη χρονική διάρκεια. Άρθρο 4 Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 420 του Π.Κ. και των άρθρων 4, 52, 103 και 104 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η εφαρμογή(εκτέλεση)της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Φαναρίου, το οποίο να επιτηρεί συνεχώς το συγκεκριμένο τμήμα της γέφυρας και να αναφέρει άμεσα την αποκατάστασή της, ως και τυχόν παράταση της Απόφασης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς.-