Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Προσλήψεις προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις στο Δήμο Πρέβεζας

ΠΡΟΣΟΧΗ-Μέχρι και την Παρασκευή οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών προκειμένου να αντιμετωπίσει κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες θα προχωρήσει ο Δήμος Πρέβεζας.Συγκεκριμένα οι προσλήψεις αφορούν:

Μία θέση Δ.Ε χειριστή ανυψωτικού μεταφοράς ογκωδών(μπίγα)-
Δεκαπέντε (15) θέσεις Υ.Ε συνοδών απορριμματοφόρων και
Εικοσιτέσσερις (24) θέσεις Υ.Ε Εργατών Καθαριότητας .
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν καθώς και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16&17 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω:
Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Βεβαίωση ανεργίας-
Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου ΙΚΑ-
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση και
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Δήμου Πρέβεζας (Δημαρχείο-Οδός Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2) έως και 29-6-2018