Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την περιφορά του Επιταφίου

Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων Α) Έχοντας υπόψη αποφασίζει 1. Την προσωρινή απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων στην πλατεία Πύρρου (από ∆ηµαρχείο έως ∆ικαστικό Μέγαρο) και στις οδούς Αβέρωφ...
και Μητροπόλεως, την Μ. Παρασκευή 06-04-2018 και από ώρα 17.00΄ µέχρι πέρατος της περιφοράς. 2. Την σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων στις ανωτέρω οδούς, την Μ. Παρασκευή 06-04-2018 και από ώρα 18.00΄ µέχρι πέρατος της περιφοράς. Ά ρ θ ρ ο 2ο Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη – µέριµνα του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί. Ά ρ θ ρ ο 3ο Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ά ρ θ ρ ο 4ο - 2 - Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης και την παρουσία τροχονόµων του Τµήµατος Τροχαίας Ιωαννίνων.