Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ΑΡΤΑ- Νέος τρόπος διαχείρισης της λυματολάσπης του Βιολογικού Καθαρισμού

Με νέο τρόπο θα διαχειρίζεται πλέον τη λυματολάσπη του Βιολογικού Καθαρισμού Άρτας η ΔΕΥΑ. Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοικτό διαγωνισμό και η σχετική σύμβαση, μεταξύ ΔΕΥΑ και αναδόχου, προϋπολογισμού 57.750 ευρώ, υπεγράφη τις προηγούμενες ημέρες. Ο νέος τρόπος διαχείρισης της λυματολάσπης έχει ως αποτέλεσμα,
εκτός των περιβαλλοντικών οφελών και εξοικονόμηση πόρων περίπου κατά 10.000 ευρώ για την ΔΕΥΑ. Να σημειωθεί, ότι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Άρτας είναι κατασκευασμένη στην περιοχή του Γλυκορίζου και δέχεται μόνο αστικά λύματα, που επεξεργάζονται με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος (λυματολάσπης) σε συνθήκες παρατεταμένου αερισμού. Τα στερεά απόβλητα που αφορούν την μελέτη του εν λόγω έργου είναι:  Τα εσχαρίσματα (στερεά της προεπεξεργασίας των λυμάτων, που συγκρατούνται στη μηχανική εσχάρωση και καταλήγουν σε κάδο συλλογής και ανέρχονται σε 50 τόνους)  Το προϊόν της εξάμωσης (στερεά της προεπεξεργασίας των λυμάτων που συγκρατούνται στο μηχανικό διαχωριστή άμμου και καταλήγουν σε κάδο συλλογής και ανέρχεται σε 50 τόνους)  Η ιλύς (πρόκειται για την αφυδατωμένη ιλύ (λυματολάσπη) που ανέρχεται σε 725 τόνους. Προκύπτει με απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος από τις δεξαμενές καθίζησης. Στη συνέχεια συμπυκνώνεται στον παχυντή βαρύτητας με αερόβια σταθεροποίησή της. Παχύνεται περαιτέρω μηχανικά και τελικά αφυδατώνεται σε ταινιοφλιτρόπρεσσα με προσθήκη κατιονικού πολυηλεκτρολύτη. Η διαχείριση της λυματολάσπης από πλευράς του αναδόχου θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: την φόρτωση της ιλύος από τον Βιολογικό Καθαρισμό, την μεταφορά και την διάθεση στο φορέα διάθεσης. Στη συνέχεια, ο φορέας διάθεσης (εργοστάσιο επεξεργασίας ιλύος) θα ελέγχει και θα λειτουργεί την αδειοδοτημένη κατάλληλα εγκατάστασή του, όπου ο ανάδοχος θα αποθέτει προς επεξεργασία, διαχείριση ή αξιοποίηση τα στερεά απόβλητα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Άρτας.
Τέλος, η ΔΕΥΑ προμηθεύτηκε ένα ελαφρύ φορτηγό κλειστού τύπου που θα καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 14.426,14€, με σκοπό τη συνεχή επιτήρηση των πολλών δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης για την προσφορά καλύτερης ποιότητας πόσιμου νερού στους δημότες.