Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Συνέχιση του έργου "Μετρήσεις πεδίου, δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις υπόγειων νερών"

Στους 82 ανέρχονται οι σταθμοί στην Περιφέρεια Ηπείρου 


Την συνέχιση του έργου “Μετρήσεις Πεδίου, Δειγματοληψίες και Χημικές Αναλύσεις Υπόγειων Νερών” σηματοδοτεί η απόφαση του ΙΓΜΕ για την χρηματοδότησή της δράσης με 5.120,811 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στην πράξη "Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Υδάτων" που υλοποιείται από το 2011 και στοχεύει στην παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων και...
υπόγειων υδάτων της χώρας και περιλαμβάνει 2000 θέσεις δειγματοληψιών και μετρήσεων, με μετρήσεις τόσο χημικών όσο και βιολογικών παραμέτρων. Σε ότι αφορά την Ήπειρο , το πρόγραμμα υλοποιείται από το ΙΓΜΕ το οποίο έχει τοποθετήσει 82 σταθμούς μέτρησης σε όλη την Ήπειρο καταγράφοντας ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγεια υδάτων. Σύμφωνα με το διευθυντή της Π.Ε του ΙΓΜΕ Ευάγγελο Νικολάου οι νέες πιστώσεις θα επιτρέψουν την συνέχιση της παρακολούθησης, αλλά και την πύκνωση των σταθμών οι οποίοι δίνουν πολύτιμα στοιχεία τόσο για την ποιότητα όσο και την ποσότητα των υπόγειων υδάτων.Το ΙΓΜΕ θα υλοποιήσει μεταξύ άλλων μετρήσεις των υπόγειων υδροσυστημάτων σε όλη την χώρα, συστηματικές μετρήσεις στάθμης γεωτρήσεων ,πηγαδιών και παροχής πηγών ανά 3 μήνες, αλλά και υδροχημικές αναλύσεις οι οποίες αφορούν κυρίως ιόντα, ιχνοστοιχεία, οργανικές ενώσεις (φυτοφάρμακα και διαλύτες) σε επιλεγμένα σημεία υδροληψίας.