Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Σύστημα μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων

Μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών...
ρύπων», με προϋπολογισμό 180.000 ευρώ.