Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Συμμετοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά ως εταίρος στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG ΙΡΑ ll «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

Στις 6.12.2017 πραγματοποιήθηκε η τεχνική συνάντηση στην έδρα της Διαχειριστικής Αρχής/Κοινής Γραμματείας (ΔΑ/ΚΓ) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II «Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020» αναφορικά με το εγκεκριμένο προς χρηματοδότηση έργο “GREAT SUN” στο οποίο ο Δήμος Νικολάου Σκουφά συμμετέχει ως εταίρος μαζί με τον Δήμο Ζηρού, ο οποίος είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος του Έργου, από την πλευρά της Ελλάδας και με τον Δήμο Αυλώνας από την πλευρά της Αλβανίας....

       Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε και αναλύθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από το εταιρικό σχήμα για την επίτευξη της ομαλής και έγκαιρης υλοποίησης του Έργου. Παράλληλα, τέθηκαν προτάσεις από το Δήμαρχο του Δήμου Νικολάου Σκουφά προς τα στελέχη της ΔΑ/ΚΓ σχετικά με την κατά το δυνατό πιο έγκαιρη δημοπράτηση των εργολαβιών κατασκευής του έργου GREAT SUN στις οποίες, μεταξύ των άλλων, προβλέπεται και η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Κομποτίου (ως κτίριο προγενέστερο του έτους 1955) με Προϋπολογισμό εργασιών ύψους € 120.000,00.



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                            ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ