Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πέριξ του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων

Υπηρεσίες και Φορείς που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για όπως λάβουν γνώση.-
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, πέριξ του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου
Αθανασίου της πόλεως των Ιωαννίνων, κατά τον εορτασµό των «Τριών Παίδων εν
Καµίνω» (προστάτες του Πυροσβεστικού Σώµατος), την Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου...

2017.-
Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων
Α) Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 420 Π.Κ.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.2, 44 και 109 του Ν. 2696 / 99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αρίθµ. 61773 / 17 / 2513739 από 15-12-2017 αναφορά –πρόταση του Τ.Τ. Ιωαννίνων.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
πέριξ του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου της πόλεως των Ιωαννίνων, κατά τον
εορτασµό των «Τριών Παίδων εν Καµίνω» (προστάτες του Πυροσβεστικού Σώµατος):
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο

 Την προσωρινή απαγόρευση της στάθµευσης των οχηµάτων επί της οδού Μητροπόλεως (από την οδό
∆ηµάρχου Ιωαννίδη µέχρι την οδό Άννης Κοµνηνής), την Κυριακή 17-12-2017 και από ώρα 08:00’,
έως πέρατος της Θείας Λειτουργίας και των λοιπών εκδηλώσεων.
- 2 -
Ά ρ θ ρ ο 2ο
 Η τοποθέτηση προσωρινής σήµανσης θα γίνει µε ευθύνη – µέριµνα του Τµήµατος Τροχαίας
Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων µέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
 Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
 Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήµατα των Αρχών, των λοιπών επισήµων και τα
οχήµατα άµεσης ανάγκης.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευση της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήµανσης και την παρουσία τροχονόµων του Τµήµατος
Τροχαίας Ιωαννίνων.
Ο
∆ιευθυντής
Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 (Για τοιχοκόλληση, ευρεία δηµοσίευση και εφαρµογή)
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2. κ. ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
4. R/T ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
6. ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
7. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ
8. ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ-Μ.Μ.Ε.
9. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ