Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τµήµατα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τµήµατα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ, στην εδαφική
αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ),
προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες διέλευσης εναερίων καλωδίων ∆ΕΗ στην
περιοχή των διοδίων Παµβώτιδας, την Παρασκευή 10-11-2017.-
Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων
Α) Έχοντας υπόψη :...

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του
Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
2. Την υπ’ αρίθµ. ∆ΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. της αρµοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης µελετών οδικής
ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας».
3. Την υπ’ αρίθµ. 7001 / 2 / 1478-µβ΄ από 20-4-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού
Ελληνικής Αστυνοµίας.
4. Το υπ’ αρίθµ. 48957 / Υ00 / 5385 / id70414 / 692 / ΑΜπ / δσ από 02-11-2017 έγγραφο, µετά
της προσηρτηµένης σε αυτό, εγκεκριµένης Μελέτης Σήµανσης, της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
5. Την υπ’ αρίθµ. 1020 / 59709 / 257-α’ από 02-11-2017 αναφορά του Τ.Τ. Ιωαννίνων.
6. Την υπ’ αρίθµ. 2501 / 1 / 412 - ρξα’ από 03-11-2017 Απόφασή µας (Α∆Α: Ω∆Ω8465ΧΘ7-
ΡΝΘ).
7. Το υπ’ αρίθµ. 49120 / Υ00 / 5385 / 692 / id70648 / ΑΜ / µβ από 07-11-2017 έγγραφο της
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., µε το οποίο αιτείται την µετάθεση της αρχικής ηµεροµηνίας των
εργασιών, λόγω πρόβλεψης δυσµενών καιρικών συνθηκών.
8. Το υπ’ αρίθµ. 7869 από 06-11-2017 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού του Ενιαίου
Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, µε το
οποίο προβλέπονται έκτακτα καιρικά φαινόµενα για την Τετάρτη 08-11-2017.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
- 2 -
τροχαίων ατυχηµάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο

1. Λόγω πρόβλεψης δυσµενών καιρικών συνθηκών για την Τετάρτη 08-11-2017, τροποποιούµε
την ανωτέρω (6) σχετική Απόφασή µας του προοιµίου της παρούσης και ορίζουµε ως ηµεροµηνία
εκτέλεσης των εργασιών την Παρασκευή 10-11-2017.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα αυτής.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
 Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων αρχίζει από
τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
 Η ανάρτηση της παρούσας Απόφασης στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010 δεν είναι
δυνατή λόγω διακοπής λειτουργίας του Προγράµµατος "∆ιαύγεια" µεταξύ της 3ης και της 7ης
Νοεµβρίου 2017 προκειµένου να αναβαθµιστούν οι υποδοµές του συστήµατος (σχετ.
1691/17/2174107 από 30-10-2017 διαταγή της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Νοµικής Υποστήριξης /
Α.Ε.Α.) και θα αναρτηθεί µε την αποκατάσταση του συστήµατος.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
 Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Για τοιχοκόλληση, ευρεία δηµοσίευση και εφαρµογή)
2. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2. κ. ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
3. Α.Ε.Α. / Κ.Τ. / ∆-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ
5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6. R/T ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
7. ∆.Α. ΧΩΡΑΣ
8. Τ.Τ. ΧΩΡΑΣ
9. Α.Τ. ΧΩΡΑΣ
10. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤ.
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
11. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΜΕΣΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ)
 (Για δηµοσίευση της παρούσας στον τύπο)
Ο
Αναπλ. ∆ιευθυντή
Θεόδωρος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ