Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΕΒΕΖΑ-Αναβάθμιση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, στην συνεδρίασή του, που
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 30Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017,
ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος.
ΨΗΦΙΣΜΑ
1. Ζητάμε την αναβάθμιση του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής που λειτουργεί στην πόλη μας σε
Πανεπιστημιακή Σχολή και ένταξή...
της στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, καθότι το τμήμα ΤΕΙ Πρέβεζας διαθέτει:
 Μόνιμο επιστημονικό προσωπικό δέκα έξι (16),
 Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό δύο (2),
 Διοικητικούς υπαλλήλους έξι (6),
 Σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις,
 Λειτουργεί Μεταπτυχιακό Τμήμα από το 2015,
 Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών
φοιτητών ανέρχεται στους 1628.
2. Η έδρα της Σχολής να παραμείνει στην Πρέβεζα, στο πνεύμα
της αποκέντρωσης. Πχ Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Πελοποννήσου,
Θράκης, Αιγαίου κλπ.
3. Την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της Σχολής και με άλλες
επιπλέον συναφείς δομές του Πανεπιστημίου.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ