Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τµήµατα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τµήµατα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ, στην εδαφική αρµοδιότητα
της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειµένου να εκτελεστούν
εργασίες διέλευσης εναερίων καλωδίων ∆ΕΗ στην περιοχή των διοδίων Παµβώτιδας, την Πέµπτη 23-
11-2017.-
Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων
Α) Έχοντας υπόψη :...

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του
Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
2. Την υπ’ αρίθµ. ∆ΜΕΟ/ο/6503/ε/1095 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2252 / 31-12-2010) «Εκχώρηση στην
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. της αρµοδιότητας ανάθεσης και διοίκησης εκπόνησης µελετών οδικής
ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας».
3. Την υπ’ αρίθµ. 7001 / 2 / 1478-µβ΄ από 20-4-2017 (ΦΕΚ Β’ 1540) Απόφαση κ. Αρχηγού
Ελληνικής Αστυνοµίας.
4. Το υπ’ αρίθµ. 48957 / Υ00 / 5385 / id70414 / 692 / ΑΜπ / δσ από 02-11-2017 έγγραφο, µετά
της προσηρτηµένης σε αυτό, εγκεκριµένης Μελέτης Σήµανσης, της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
5. Την υπ’ αρίθµ. 1020 / 59709 / 257-α’ από 02-11-2017 αναφορά του Τ.Τ. Ιωαννίνων.
6. Την υπ’ αρίθµ. 2501 / 1 / 412 - ρξα’ από 03-11-2017 Απόφασή µας (Α∆Α: Ω∆Ω8465ΧΘ7-
ΡΝΘ).
7. Την υπ’ αρίθµ. 2501 / 1 / 412 - ρξγ’ από 07-11-2017 Απόφασή µας (Α∆Α: ΨΥΨΤ465ΧΘ7-
Ψ30).
8. Το υπ’ αρίθµ. 49735/ Υ00 / 5385 / 692 / ID71575/ ΑΜ / µβ από 20-11-2017 έγγραφο της
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., µε το οποίο αιτείται την µετάθεση της ορισθείσας ηµεροµηνίας των
εργασιών, λόγω µη εκτέλεσης αυτών εξαιτίας των δυσµενών καιρικών συνθηκών που
επικράτησαν την Παρασκευή 10-11-2017.
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
- 2 -
Β) Αποσκοπώντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχηµάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τη διάρκεια των εργασιών:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο

1. Λόγω επικράτησης δυσµενών καιρικών συνθηκών την Παρασκευή 10-11-2017, τροποποιούµε την
ανωτέρω (7) σχετική Απόφασή µας του προοιµίου της παρούσης και ορίζουµε ως ηµεροµηνία
εκτέλεσης των εργασιών την Πέµπτη 23-11-2017 από ώρα 14:00 µ.µ. έως 16:00 µ.µ...
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα της ανωτέρω (6) σχετικής Απόφασής µας..
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων αρχίζει από
τη δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ..
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: Ο
∆ιευθυντής
Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 (Για τοιχοκόλληση, ευρεία δηµοσίευση και εφαρµογή)
2. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ