Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων από τις 18/12/2017 έως τις 28/03/2018

Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα επιδότησης για την Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων:
Κατηγορία Α: Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος (07/11/2017) και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για την επένδυσή τους μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και στη...
Κατηγορία Β: Οι επιχειρήσεις-Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:
1)Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
2) Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3) Δεν έχει εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4) Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα
Επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες
α) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
β) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
γ) Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων (π.χ γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ., τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών κτλ)
δ) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
ε) Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού
Προϋπολογισμός και ποσοστά επιδότησης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 25.000,00€ - 400.000,00€. Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 45%. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού (0.2EME), το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται 5% μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου και με διατήρηση τουλάχιστον 1 έτους από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος.
Ιδιωτική συμμετοχή
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Υποχρεωτικά πρέπει να προσκομιστούν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου Επενδυτικού Σχεδίου
Επιλέξιμες δαπάνες
1) Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος αε ποσοστό 80%
2) Μηχανήματα-Εξοπλισμός-εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος σε ποσοστό 100%
3) Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 3.000,00€ - πιστοποιητικό και μέχρι 12.0000,00€
4) Προβολή , προώθηση και συμμετοχή σε εκθέσεις μέχρι 15.000,00€
5) Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου μέχρι 40.000,00€
6) Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 10.000,00€
7) Μεταφορικά μέσα – εννιά θέσεων ή επαγγελματικά μέχρι 25.000,00€
8) Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 4.000,00€